Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2018.

Föreningens verksamhet bestod liksom tidigare år i arrangemang av studiedagar, diskussioner och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. Föreningen har även främjat ett internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom organisationen ALAI, Association Littéraire et Artistique Internationale, till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper. Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén (för närvarande Daniel Westman, Helene Hillerström Miksche och Johan Axhamn). Gunnar Karnell är hedersmedlem i ALAI och har därmed en personlig plats i exekutivkommittén.

Ett 60-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte den 22 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar samt middag talade Marianne Levin (Stockholms universitet) på temat "Designskydd inom upphovsrätten - fokus på modeprodukter, möbler och övrig brukskonst". Peter Adamsson (Patent- och marknadsdomstolen) och Ulrika Wennersten (Lunds universitet) kommenterade.

Den 11 juni anordnade föreningen en våravslutning på Hotell Skeppsholmen. Temat för efter-middagen var ”Bygga om upphovsrätten?”. Ole Andreas Rognstad (Oslo Universitet) talade om projektet ”Copyright Reconstructed”. Framställningen kommenterades av Branka Marusic (Stockholms universitet), Johan Axhamn (Stockholms universitet) samt Daniel Westman (oberoende rådgivare och forskare). Årets SFU-stipendiat Oscar Lisshagen presenterade även sin uppsats om den nordiska avtalslicensen i dess möte med EU-rätten. Våravslutningen avslutades med mingel och middag. Knappt 70 personer deltog.

Den 17 oktober arrangerade föreningen ett kvällsmöte med middag på Nalen. Daniel Westman talade på temat ”AI och big data - hur påverkas upphovsrätten?” Evelina Anttila (Peltarion) och Katarina Renman Claesson (Konstnärernas Riksorganisation) kommenterade. Drygt 60 personer närvarade.

Den 12 december arrangerade föreningen studiedagen ”Praxis, DSM-direktivet, EU-rättens ge-nomslag och förhållandet till yttrandefriheten” med cirka 90 deltagare. Under förmiddagen gjordes en genomgång av aktuell rättspraxis. Dessutom gavs en uppdatering kring status i förhandlingarna om det s.k. DSM-direktivet. Under eftermiddagen behandlades två ämnen: ”EU-rättens genomslag i nordisk upphovsrätt” och ”Upphovsrätten och yttrandefriheten - igen! Ny praxis m.m.”. I programmet deltog Karin Cederlund (Sandart & Partners Advokatbyrå), Mattias Rättzén (Sandart & Partners Advokatbyrå), Daniel Westman, Patrik Sundberg (Justitiedepartementet), Morten Rosenmeier (Köpenhamns universitet), Ulf Bernitz (Stockholms universitet), Anna Hammarén (Högskolan Väst), Olle Wilöf (Journalistförbundet),Thomas Riesler (Svenska Fotografers Förbund) och Henrik Bengtsson (Advokatfirman Delphi).

ALAI:s kongress "Copyright in Action: International Perspectives on Remedies" ägde rum i Montreal den 12-14 oktober. Några av föreningens medlemmar fanns på plats, däribland en representant för styrelsen.

Styrelsen har under året inlett planeringsarbetet för det XVII:e Nordiska upphovsrättssymposiet som äger rum den 5-6 september 2019 i Visby. Temat har bestämts till ”Finns en nordisk upphovsrätt? Om EU-rättens genomslag och utrymmet för nationella särdrag”. Under 2019 lanseras dels en särskild webbplats för symposiet, dels en ny webbplats för föreningen.

Föreningen delade den 11 juni ut SFU-priset i upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rät-tigheter. Priset om 20 000 kr gick till Oscar Lisshagen för uppsatsen ”Extended Collective Licensing: the Nordic model in-or-out of commerce?”.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén.

Föreningen hade vid årsskiftet 2018/19 330 medlemmar (föregående år 310) och 28 stödjande medlemmar (föregående år 28).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, kassör Kenth Muldin, sekreterare Daniel Westman samt ledamöterna Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Henrik Grinbaum, Helene Hillerström Miksche, Gunnar Karnell, Susin Lindblom, Lena Frånstedt Lofalk och Johan Axhamn. Styrelsen höll två möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Mats Lindberg och Elisabeth Bill. Magnus Tonell har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Staffan Boström, Mathias Willdal och Mikaella Zabrodsky.

Verksamhetsberättelse 2017 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2012 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2011 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2010 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2009 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2008 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2007 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2006 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2005 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2004 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2003 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2002 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2001 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2000

Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004 (pdf-format)

Aktuellt


Forskningsavdelningen för medierätt vid Stockholm Centre for Commercial Law arrangerar den 20 maj mellan 12:00-13:30 ett seminarium (via Zoom) om Yttrandefriheten i skärningspunkter med upphovsrätten och straffrätten. Mer information och länk till anmälan finns här. Anmälan kan även ske direkt via denna länk.


Den 26 maj arrangerar Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet en konferens på temat EU Copyright Law – State of Play and Future Directions. För mer information och anmälan, se här.


Reservera dagen: Föreningens våravslutning planeras till måndagen den 7 juni (eftermiddag). Mer information, bl.a. om format (digital/hybridlösning) meddelas senare.


Föreningens årsmöte äger rum via Zoom den 25 mars från klockan 16. För mer information och anmälan, se här.


Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet och Stockholm Centre for Commercial Law arrangerar ett gemensamt seminarium den 11 februari om Digital Services Act – en ny reglering av plattformar och sociala medier? Seminariet äger rum via Zoom. Mer information om webinariet finns här och anmälan görs senast måndagen den 8 februari via denna länk.

Tidigare nyheter >>