XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet – Information

Startsida | Information | Program | Nyheter


Bakgrund

De nordiska upphovsrättssymposierna återgår på en överenskommelse mellan de fem nordiska upphovsrättsföreningarna och som sedan år 1975 inneburit att konferenser hållits åtminstone vart tredje år och att värdskapet successivt burits av de olika föreningarna enligt en viss ordning. Det kraftigt stigande intresset för upphovsrätten och dess accelererade betydelse i samhället har medfört att symposierna sedermera kommit att hållas med tvåårsintervall. Det nordiska meningsutbytet har visat sig synnerligen betydelsefullt på detta rättsområde som eljest präglas av närmast globala intresseanspråk eller bred regional positionering, såsom inom den europeiska gemenskapen.

Symposierna anordnas som delegerademöten och samlar därmed den högsta kompetensen som står att finna inom Norden på detta rättsområde. Representanter framträder här för alla former av skapande litterär eller konstnärlig verksamhet, liksom för alla slag av upphovsrättsligt orienterad näringsverksamhet, såsom film, radio, television, fonogram, press, förlag, industridesign, telekommunikation och software.

Symposiets uppläggning

Årets symposium inleds med en välkomstmottagning jämte buffémiddag klockan 18.00 söndagen den 8 maj i Spegelsalen, Hasselbacken. Registrering kan ske från klockan 16.00 samma dag.

Arbetsprogrammet börjar måndagen den 9 maj klockan 09.30 (registrering från klockan 08.30) och avslutas med en gemensam lunch onsdagen den 11 mars klockan 11.30.

Under symposiet behandlas åtskilliga ämnen, vilka samlats under fem övergripande teman. Särskilt förberedda experter kommer att vara inledare till de olika ämnena, men utrymme skall ges för en fri och öppen diskussion som inbegriper alla deltagare. Var och en av de fem sessionerna hålls under ordförandeskap av ordföranden i någon av de fem nordiska systerföreningarna. Som konferensspråk förekommer de skandinaviska språken.

Symposiets teman är de följande:

 • Upphovsrättens reformering – den senaste utvecklingen sedd i ljuset av förverkligandet av infosocdirektivet
 • Upphovsrätten i ett förmögenhetsrättsligt normsystem. Fokus läggs främst på upphovsrättslig avtalsreglering och behovet av lagreglering
 • Upphovsrätt och ekonomi. Här behandlas två skilda fenomen, nämligen dels upphovsrätten ur ett rättsekonomiskt perspektiv och dels spörsmål om skadestånd och ersättning
 • Rättsskydd bortom upphovsrätten. Också här förekommer två skilda huvudspår, nämligen dels till belysning av nyheterna inom databasskyddet och dels radio- och tv-företags sändningsrättigheter
 • Nordisk upphovsrätt i världen. Inom ramen för det avslutande temat prövas förutsättningarna för att upprätthålla nationella egenheter hos det upphovsrättsliga skyddet i en rättsutveckling som karaktäriseras av internationella beroendeförhållanden
Kvällsprogram

Måndagen den 9 maj klockan 17.30 ges reception jämte buffé samt visning av konstsamlingarna på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, Djurgården. Bussar avgår från Hasselbacken ca klockan 17.00.

Tisdagen den 10 maj klockan 18.30 inbjuds deltagarna till middag på Aquaria Vattenmuseum, Falkenbergsgatan 2, Djurgården (i närheten av Hasselbacken).

Hotell och konferenslokal

Skandic Hasselbacken på Djurgården

http://www.scandic-hotels.se/hasselbacken

Telefon: +46 (0)8 517 343 00

Hazeliusbacken 20

Stockholm

Ytterligare information

Praktiska frågor kring symposiet kan besvaras av konferenssekreteraren Liselott Söderlund (info@upphovsrattsforeningen.se).

Frågor kring programinnehållet kan även besvaras av föreningens sekreterare Daniel Westman (daniel.westman@juridicum.su.se).

  Aktuellt


  Välkommen till SFU:s årliga studiedag onsdagen den 2 december 2020! Ämnen: Inskränkningar - principiella frågor och rättspraxis, privatkopieringsersättning, upphovsrättsreglering i konsumentavtal, samt det senaste årets rättspraxis från EU-domstolen och nationella domstolar. Studiedagen kommer denna gång att genomföras endast digitalt (via Zoom). Program och länk till anmälan finns här.


  Upphovsrättsföreningens systerföreningar i Tyskland och USA - ALAI Deutschland respektive the Copyright Society of the USA – samarrangerar ett webbinarium om AI och upphovsrätt den 13 oktober från kl. 18 till 19:30 (kontinentaleuropeisk tid). För mer information, se här. För deltagande i webbinariet krävs föranmälan, som sker här. Deltagande i webbinariet är kostnadsfritt för medlemmar i Upphovsrättsföreningen.


  Medierättspanelen vid Stockholm Centre for Commercial Law i samverkan med Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, IFIM, bjuder in till seminarium på temat Blockeringsåtgärder - överblockering och proportionalitet.


  Vid årsmötet den 24 september 2020 valdes två nya styrelseledamöter: Eleonora Rosati och Thorbjörn Öström. Vid ett efterföljande möte valde styrelsen Johan Axhamn till ny sekreterare och Daniel Westman till ny vice ordförande. Styrelsen utnämnde samtidigt Gunnar Karnell till hedersledamot.


  Föreningens årsmöte med ett efterföljande föredrag äger rum online torsdagen den 24 september kl. 16.15. Ta del av årsmöteshandlingar och anmäl dig här

  Tidigare nyheter >>